“กองทุนบัวหลวง” ซื้อหุ้น BANPU ดันสัดส่วนถือทะลุ 5%

“กองทุนบัวหลวง” ซื้อหุ้น BANPU ดันสัดส่วนถือทะลุ 5%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.2364% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.1616% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button