“จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล” ลาออกบอร์ดตรวจสอบ SYNEX มีผล 30 มี.ค.นี้


บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX ระบุว่า นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ได้แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว โดยการลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

Back to top button