KTB ออก “หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์” ต่างแดน เคาะดอกเบี้ย 4.4%


ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ระบุว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำนวน 1 รุ่น โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหมู่เกาะเคย์แมน เป็นผู้ออกตราสาร ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของตราสารดังกล่าว ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดให้ธนาคารสามารถตัดหนี้ตามตราสารเป็นหนี้สูญได้

ทั้งนี้เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวนมูลค่าที่ออก 600,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และมีการ Reset อัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี โดยตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร Ba3 โดย Moody’s

โดยตราสารดังกล่าวไม่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืน แต่ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารหลังจาก 5 ปี นับจากวันที่ออกตราสาร ตามสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน โดยวันที่ผู้ออกตราสารสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนกำหนด วันที่ 25 มี.ค.2569 และทุกๆ วันที่เป็นวันกำหนดชำระผลตอบแทนตามตราสารภายหลังจากนั้น โดยการไถ่ถอนต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน

Back to top button