ROJNA ร่วมทุน EVLOMO ลงทุนโครงการผลิต “แบตเตอรี่รถไฟฟ้า” 3.3 หมื่นลบ.

ROJNA ร่วมทุน EVLOMO บริษัทชั้นนำด้านยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ลงทุนโครงการผลิต “แบตเตอรี่รถไฟฟ้า” คาดเงินลงทุนสูง 33,000 ล้านบาท 


บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) หรือ ROJNA ได้ลงนามใน MOU กับ EVLOMO บริษัทชั้นนำด้านยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการร่วมทุนดำเนินโครงการผลิตแบตเตอรี่ เพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery Cell production) ขนาดการผลิต 8 GWh. หรือ 8,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นระดับที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เทียบกับการรองรับรถ EV ได้ 150,000 คัน จะเกิดเงินลงทุนสูงถึง 1.06 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 33,000 ล้านบาท  ซึ่งโครงการ ฯ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โดยในปี 64 จะเกิดการลงทุนในระยะแรก 1 GWh. หรือ 1,000 เมกะวัตต์ ทันที โดยคาดว่าการก่อสร้างโรงงานจะแล้วเสร็จ และผลิตแบตเตอรี่ ชุดแรกภายใน 18-24 เดือน เกิดการสร้างงานที่มีคุณภาพ รายได้สูงไม่น้อยกว่า 3,000 ตำแหน่ง ไม่นับรวมตำแหน่งงานที่เชื่อมโยงอื่น ๆ อีกจำนวนมาก สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ทั้งนี้ โครงการจะทำให้พื้นที่บริเวณหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์กลางในการรองรับเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ที่นำสมัยที่สุดของโลก  และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ และการพัฒนาพลังงานสะอาดของ อีอีซี  และของประเทศไทย

โดยเมื่อนำขนาดการผลิตของโครงการ ฯ นี้ ไปรวมกับโครงการของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ขนาด 1 GWh. และของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ขนาด 1 GWh. แล้ว จะส่งผลให้ประเทศไทยมีกำลังการผลิตแบตเตอรี่รวม 10 GWh. หรือสูงถึง 10,000 เมกะวัตต์ ก้าวสู่ประเทศที่มีโครงการลงทุนผลิตแบตเตอรี่มากที่สุดในอาเซียน รองรับการเป็นศูนย์กลาง ยานยนต์ไฟฟ้า ทั้ง รถไฟฟ้า เรือไฟฟ้า รวมทั้งรถไฟไฟฟ้า และอากาศยานไฟฟ้าในอนาคต

Back to top button