ผถห.ใหญ่ IP ขายหุ้นออก 1.36% เหลือถือไม่ถึง 40%

ผถห.ใหญ่อันดับ 1 หุ้น IP "ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์" ปาดขายหุ้น IP ออก 1.36% เหลือถือไม่ถึง 40%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) โดย นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.36% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 39.3% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 1-5 ก่อนการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ 88,552,300 42.99
2. นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม 15,910,000 7.72
3. นาย ธีรพงศ์ จันศิริ 10,300,000 5.00
4. น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์ 7,295,000 3.54
5. นาย วิทยา เทพนิมิตร 5,482,000 2.66

(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/03/2564)

อนึ่ง นายตฤณวรรธน์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ IP

Back to top button