“ศาลปกครอง” จบข้อพิพาท ADVANC “กสท.” ชวดรับเงิน ”ดีพีซี” 2.45 พันลบ.

“ศาลปกครองสูงสุด” พิพากษาข้อพิพาทระหว่าง ”ดีพีซี” กับ “กสท.” โดยสั่งให้ “ดีพีซี” ไม่ต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมหรือเบี้ยปรับตามที่ กสท. เรียกร้อง


บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  (กสท.) ได้ยื่นเสนอข้อพิพาทตั้งแต่ปี 2551 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด (ดีพีซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ADVANC ชำระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมจำนวน 2,449 ล้านบาท พร้อมเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตามสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN (Personal Communication Network) 1800 จากการที่ดีพีซีนำภาษีสรรพสามิตที่ชำระมาหักออกจากเงินส่วนแบ่งรายได้ตามมติคณะรัฐมนตรี

โดยต่อมาคณะอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกคำร้องของ กสท. ด้วยเหตุว่าดีพีซีมิได้เป็นผู้ผิดสัญญา กสท.จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ดีพีซีชำระหนี้และกสท. ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดวานนี้ (30 มิ.ย.64) ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง ซึ่งมีผลให้คดีนี้ถึงที่สุด โดยดีพีซีไม่ต้องชำระส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมหรือเบี้ยปรับตามที่ กสท. เรียกร้อง

Back to top button