เปิด 7 รายชื่อ “ด่าน(หิน)แรก” สรรหากสทช. ก่อนส่งวุฒิสภาพิจารณาสุดท้าย

เปิด 7 รายชื่อ “ด่าน(หิน)แรก” สรรหากสทช. ก่อนส่งวุฒิสภาพิจารณาสุดท้าย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (5 เม.ย.64) คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้นัดประชุมครั้งแรก โดยผลการประชุมสำคัญ คือ การรับทราบรายชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยบุคคลที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จำนวน 7 คน ได้แก่

1) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ในศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 1 คน คือ นายนภดล เทพพิทักษ์

2) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จำนวน 1 คน คือ นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล

3) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ในศาลปกครองสูงสุด จำนวน 1 คน คือ นายวิษณุ วรัญญ

4) กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน 1 คน คือ นายณรงค์ รัฐอมฤต

5) กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้รับคัดเลือก โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 คน คือ นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์

6) ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 1 คน คือ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

7) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คือ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา มีมติเลือกกรรมการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1) นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล เป็นประธานกรรมการสรรหา

2) นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นรองประธานกรรมการสรรหา

3) นายวิษณุ วรัญญ เป็น กรรมการสรรหาและเลขานุการ และโฆษกคณะกรรมการสรรหา

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ยังได้พิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงฯเรื่อง กำหนดด้านที่จะดำเนินการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช.และลักษณะเฉพาะที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในแต่ละด้าน พ.ศ. …., ร่างระเบียบคณะกรรมการสรรหา กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ กสทช. เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา จะมีนัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 19 เม.ยนี้ ที่รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ทั้งนี้ จะเห็นได้ชัดเจนว่าการจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ กสทช. นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องผ่านการคัดเลือกถึง 2 ขั้นด้วยกัน ซึ่งขั้นแรกจะต้องได้รับคะแนนจากทางคณะกรรมการสรรหาจำนวน 5 ใน 7 เสียงจึงจะผ่านเข้ารอบ ส่วนขั้นที่ 2 ผู้ได้รับการสรรหา 7 ด้าน จะต้องผ่านการโหวตเสียงของวุฒิสภาเป็นจำนวนเกินกึ่งหนึ่ง หรืออย่างน้อย 126 เสียง

Back to top button