ชัด! รฟม.ล็อคเงื่อนไขประมูล “สายสีส้ม” ระบุคุณสมบัติต้องเคยทำ “รถใต้ดิน” มาก่อน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มี.ค.64 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ออกประกาศเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนประกอบการพิจารณาจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ความตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินกิจการบริหารการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สถาบันการเงิน ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายระบบรถไฟฟ้า บริษัทก่อสร้าง นักลงทุนภาคเอกชน และภาคเอกชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ โดยมีนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. เป็นผู้ลงนามในประกาศดังกล่าว

ทั้งนี้ รฟม.ได้สรุปข้อมูลสำหรับการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ประกอบการพิจารณาจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน โดยกำหนดสาระสำคัญในส่วนของคุณสมบัติทางด้านเทคนิค การเงิน ประสบการณ์ และผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นนิติบุคคลไทยรายเดียว ที่จดทะเบียนมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือนิติบุคคลไทยหลายรายรวมกันเป็นกลุ่มนิติบุคลโดยนิติบุคคลไทยทุกรายต้องจดทะเบียนมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่กว่า 3 ปี

2.ในกรณีนิติบุคคลต่างประเทศต้องการยืนข้อเสนอ จะต้องรวมกลุ่มกับนิติบุคคลไทยเพื่อให้เป็นกลุ่มนิติบุคคล โดยจะต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นของนิติบุคคลไทยรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทั้งหมดทั้งนี้นติบุคคลทุรายต้องจดทะเบียนมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติด้านการเงิน

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีทุนจดทะเบียนที่เพียงพอสำหรับการระดมทุนเพื่อลงทุนโครงการ และมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง ไม่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว

คุณสมบัติด้านเทคนิค ประสบการณ์ และผลงาน

1.ต้องมีประสบการณ์ในการก่อสร้างงานโยธา ซึ่งประกอบด้วย

– งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินด้วยหัวเจาะ

– งานออกแบบและก่อสร้างสถานีใต้ดินในระบบขนส่งมวลชน

– งานออกแบบและก่อสร้างทางวิ่งแบบไม่ใช้หินโรยทาง

2.ต้องมีประสบการณ์ในการจัดหางานและติดตั้งระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

3.ต้องมีประสบการณ์ในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมลชนและซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชน

โดยรฟม.จะเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของรฟม. www.mrta.co.th ระหว่างวันที่ 2-16 มี.ค.64 ซึ่งการเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการ (บอร์ด) คัดเลือก ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อเร่งรัดการประมูลให้แล้วเสร็จไม่กระทบต่อการเปิดให้บริการรถไฟฟ้า รฟม.จึงจำเป็นต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาใหม่

Back to top button