PTTEP รับรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ” ปี 2564

PTTEP รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564


นายบัณฑิต พัฒนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP หรือ ปตท.สผ. เข้ารับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2564 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดย ปตท.สผ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหน่วยงานภาคเอกชนจากผลงาน “โครงการคาร์เทียร์: กระบวนการผลิตท่อนาโนคาร์บอนจากก๊าซส่วนเกินในกระบวนการผลิตปิโตรเลียมภายใต้การพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมและการวิจัยแบบบูรณาการ”

สำหรับโครงการคาร์เทียร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ โดย ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันนวัตกรรม ปตท. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Back to top button