CPF ปลื้ม! 22 โรงงานคว้ารางวัลเพื่อ “สังคม-ชุมชน” ประจำปี 2564

CPF  รับรางวัล “โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยสถานประกอบการของซีพีเอฟ 20 แห่ง  ได้รางวัล CSR-DIW Continuous Award และ CSR-DIW Awards  2 แห่ง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) และ CSR-DIW Continuous ประจำปี  2564 เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works : CSR-DIW)  ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2551

โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW  มาตั้งแต่ปี 2552  และในปีนี้ สถานประกอบการของซีพีเอฟ ได้รับโล่และเกียรติบัตรรวม 22 แห่ง  ซึ่งการจัดงานเป็นรูปแบบ Virtual  Ceremony  มีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัล

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา  ประธานผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ  เปิดเผยว่า ซีพีเอฟส่งเสริมให้สถานประกอบการของบริษัททั่วประเทศ  มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม   ซึ่งปีนี้สถานประกอบการของซีพีเอฟ 20 แห่ง  ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี  2564  และได้รับรางวัล  CSR-DIW Awards  2 แห่ง สร้างความเชื่อมั่นและความไว้ใจในการประกอบกิจการต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งพนักงาน คู่ค้า  ผู้บริโภค ชุมชน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  ซีพีเอฟในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหาร ยกมาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคอย่างเพียงพอ และดำเนินธุรกิจตามแนวทาง BCG Model  ทั้งเศรษฐกิจชีวภาพ( Bioeconomy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy ) มาใช้บริหารจัดการทรัพยากรเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่พัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

สำหรับรายชื่อสถานประกอบการของซีพีเอฟ ที่ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี  2564  อาทิ โรงงานผลิตอาหารสัตว์โคกกรวด โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ  โรงงานผลิตอาหารสัตว์หนองแค  โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี โรงงานผลิตอาหารสัตว์พิษณุโลก  โรงงานอาหารสัตว์ปักธงชัย โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ  โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ – เป็ดบางนา  โรงงานแปรรูปเนื้อไก่มีนบุรี  โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 1  โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี2    โรงงานอาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำ มหาชัย  โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก  โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำแกลง  โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ มหาชัย  บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด ฉะเชิงเทรา ฯลฯ   และ รางวัล CSR-DIW  Award  2 แห่ง คือ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น และ  บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด (ธุรกิจซอส พรีมิกซ์ เครื่องปรุง)  เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ  ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DIW  ซึ่งครอบคลุม 7 ด้าน ประกอบด้วย การกำกับดูแลองค์กร (Corporate Governance) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practice) สิ่งแวดล้อม (Environment) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practice) ผู้บริโภค (Consumers Issue) และการมีส่วนร่วมต่อสังคมและชุมชน (Community Involvement and Development) สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

อย่างไรก็ดีเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ที่นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)มาใช้  มุ่งเน้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดกระบวนการผลิต ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กำหนดนโนยบายการบริหาารจัดการอาหารส่วนเกินและขยะอาหารในกระบวนการดำเนินงานเป็นศูนย์ ร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 2 หมื่นไร่ สนับสนุนเป้าหมายเครือเจริญโภคภัณฑ์สู่องค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2573

 

 

Back to top button