SELIC คว้ารางวัลเวที SET Awards 2021 ตอกย้ำความยั่งยืนโดดเด่น

SELIC รับรางวัล SET Awards 2021 สาขา Rising Star Sustainability Awards ตอกย้ำความยั่งยืนโดดเด่น


นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2021 ด้าน Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนอย่างแพร่หลาย

“SELIC ในฐานะบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมภายใต้ทีมวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณ์ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก โดยการรับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และความสำเร็จของบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการตอกย้ำถึงการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมมุ่งมั่นที่จะนำพาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานภาพรวมของบริษัทฯ ระยะยาว” นางสาวยุวดี กล่าว

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า รางวัล SET Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น การทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของบุคลากรในวงการตลาดทุนที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จให้แก่องค์กรอื่นๆ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัด พิธีมอบรางวัล SET Awards เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน องค์กรภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งได้สร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการร่วมกันพัฒนาองค์กร จนรางวัล SET Awards กลายเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่า สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

Back to top button