SCB ติดดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “DJSI” 4 ปีซ้อน

SCB ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ "DJSI" ในกลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิดใหม่ ประจำปี 2564 หมวดธุรกิจธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ประจำปี 2564 หมวดธุรกิจธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากธนาคารทั่วโลกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 168 แห่ง

ด้านนายเสถียร เลี้ยววาริณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร SCB กล่าวว่า การที่ SCB ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ามกลางช่วงเวลาที่ท้าทาย ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 3 เสาหลัก SCB” ประกอบด้วย การเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) สังคมแห่งคุณค่า (Creating Social Impact) และสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต (Better Environmental Future) บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดูแลบุคลากร โดย SCB ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาผลการดำเนินงานความยั่งยืน โดยเฉพาะการยกระดับการเงินที่ยั่งยืนและการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ SCB มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาความยั่งยืนให้เกิดทั้งระบบ โดยอาศัยแนวทาง “3C” ได้แก่ ความมุ่งมั่น (Commitment) การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และความร่วมมือ (Collaboration) เพราะการทำคนเดียวจะไม่เกิดแรงส่ง จึงต้องประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างระบบนิเวศธุรกิจ (Business ecosystem) ให้เติบโตไปพร้อมกัน ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่ผลักดันให้เกิดความยั่งยืนมาจากจิตสำนึกของพนักงาน (Mindset) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการทำให้องค์กรมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นต่อการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

อย่างไรก็ตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้ SCB จำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร วิธีการทำงาน หรือรูปแบบการทำธุรกิจไปอย่างไร สิ่งที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง คือ การทำธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม แบ่งปันช่วยเหลือสังคม และมีธรรมาภิบาลสูงสุดตามแนวคิด ESG (Environmental, Social, Governance) เพื่อผลักดันให้ทุกก้าวเดินของ SCB ไปสู่การเป็นองค์กรไทยที่มีบทบาทด้านความยั่งยืนในระดับภูมิภาค เป็นเสาหลักในการช่วยเหลือสังคม และดูแลรักษาโลกใบนี้เพื่อลูกหลานของเราต่อไป ตามพันธกิจ “การดำรงอยู่ของเราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน”

 

 

Back to top button