NV รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “กรมการแพทย์“

NV รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมการแพทย์ เพื่อขอบคุณที่บริษัทให้การสนับสนุนการดำเนินงาน Frontline Call Center สายด่วน 1668 ในการจัดหาเตียงสำหรับผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) หรือ NV เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เพื่อแสดงความขอบคุณที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน Frontline Call Center สายด่วน 1668 ในการจัดหาเตียงสำหรับผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2564 โดยการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงการบริการและได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Back to top button