HR Asia มอบรางวัล CPF องค์กรดีเด่นน่าทำงานด้วย ประจำปี 2564

CPF คว้ารางวัลระดับสากล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย” HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2021 จาก HR Asia นิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชีย


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2021 “HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2021” จาก HR Asia นิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชีย ตอกย้ำองค์กรต้นแบบที่มีแนวปฏิบัติที่โดดเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ให้ความสำคัญกับความมีส่วนร่วมของพนักงานในระดับสูง และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้ความสำคัญ “พนักงาน” เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาขีดความสามารถองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหาร ทรัพยากรบุคคล CPF กล่าวว่า CPF ตระหนักดีว่า ความสามารถของพนักงานเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร บริษัทฯ จึงได้เตรียมความพร้อมสำหรับเพื่อนพนักงานในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกมิติ ดูแลและพัฒนาบุคลากรแบบบูรณาการตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาร่วมงาน มีการพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพ และความเป็นผู้นำ เสริมความรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ สนับสนุนให้พนักงานเติบโตทางการงาน ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดช่วงชีวิตการทำงาน และร่วมเติบโตไปกับองค์กร

อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเป็น “คนดี คนเก่ง” ตามแบบฉบับของ CPF ที่มีการทำงานและพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร “CPF Way” รวมทั้งเป็นผู้ที่มีทัศนคติอยากเรียนรู้และปรับปรุงตนเองตลอดเวลา โดยบริษัทฯ มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนพนักงานสามารถเติบโตไปด้วยกัน เสริมความรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดช่วงชีวิตการทำงาน  ขณะเดียวกัน CPF ยังยอมรับในความแตกต่างและหลากหลายของพนักงานที่จะช่วยยกระดับให้บริษัทฯ แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและและยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความท้าทายต่างๆ ได้

“รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย ในฐานะ “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ปี 2021”  สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ซีพีเอฟ บริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำ ที่ให้ความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ และ เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทีมงานทรัพยากรบุคคลเดินหน้าดูแลพนักงาน และสร้างประสบการณ์ในการทำงานที่ดีให้แก่พนักงานและมุ่งเป้าสู่การเป็น Learning Organization เพื่อร่วมสนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้คนทั่วโลกในระยะยาว ” นางสาวพิมลรัตน์ กล่าว

นอกจากนี้ในสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ ได้นำมาตรการ 4s หรือ Safe-Seal-Strong-Stay เพื่อยกระดับความปลอดภัยของพนักงาน โดย S-Safe ยกระดับมาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดเพื่อดูแลพนักงานทำงานด้วยความมั่นใจ และมีจัดหาวัคซีนทางเลือกมาฉีดให้พนักงานทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ พัฒนาระบบติดตามและรายงานผลสุขภาพของพนักงาน สำหรับ S-Seal บริษัทฯ ได้วางมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดเพื่อปกป้องพนักงาน และประชาชนในชุมชนใช้ชีวิตด้วยความปลอดภัย ส่วน S-Strong เป็นมาตรการที่ช่วยดูแลพนักงานเมื่อเจ็บป่วย การจัดส่งอาหารพนักงานที่ต้องกักตัว และ S-Stay เป็นมาตรการช่วยเหลือเพื่อนพนักงานและครอบครัว ทั้งการจ่ายค่าจ้าง การจัดสายด่วนเพื่อให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินกู้ค่าเรียนบุตร เป็นต้น

อย่างไรก็ดีรางวัล “องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ปี 2021” (HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2021) มีเกณฑ์การตัดสินโดยพิจารณาจากความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานในองค์กร ซึ่ง HR Asia ได้มีการจัดทำแบบสำรวจเพื่อประเมินประสบการณ์การทำงานของพนักงานที่มีต่อบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากแนวทางบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการทำงานและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

Back to top button