TFG คว้ารางวัล Sustainability Disclosure Recognition ปี 64

TFG คว้ารางวัล Sustainability Disclosure Recognition ตอกย้ำความสำคัญด้าน ESG ในงานมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564


นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Sustainability Disclosure Recognition จากสถาบันไทยพัฒน์ ในงานมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564

สำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จะมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Back to top button