DEMCO รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition ตอกย้ำธุรกิจโตยั่งยืน

DEMCO รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition จากสถาบันไทยพัฒน์ แสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ


นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักงานตรวจสอบ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Sustainability Disclosure Recognition จากสถาบันไทยพัฒน์ ในงานมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินี้จะมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น

Back to top button