CPF สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า “อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์”

CPF สนับสนุนปฎิบัติการป้องกันไฟป่า มอบเครื่องเป่าลมใช้ทำแนวกันไฟรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ “อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” แก้ปัญหาหมอกควัน-ฝุ่น PM 2.5


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ร่วมสนับสนุนปฏิบัติการป้องกันไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินนทนนท์  อ.จอมทอง  อ.แม่แจ่ม อ.แม่วาง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ มอบเครื่องเป่าลมใช้ในภารกิจทำแนวกันไฟรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์  พร้อมด้วยอาหารเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร CPF เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเครื่องเป่าลม  12 เครื่อง  สนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  ในการทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันและดับไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมี นายเกรียงไกร  ไชยพิเศษ   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ รับมอบ   พร้อมกันนี้  ซีพีเอฟ นำไข่ไก่ ซึ่งสนับสนุนโดยสายธุรกิจไก่ไข่  จำนวน  60  แผง  มอบให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯ  อาสาสมัครพิทักษ์ป่า เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน  ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ CPF ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   มุ่งมั่นใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า ร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งการสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ในการป้องกันไฟป่า และดูแลผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินนทนนท์  อ.จอมทอง  อ.แม่แจ่ม อ.แม่วาง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่  ซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สอดรับกับเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ในการมีส่วนร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ  และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ PM 2.5 เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทั้งมนุษย์และสัตว์  ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการปกป้องทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน” นายวุฒิชัย กล่าว    

อย่าไรก็ดี CPF มุ่งมั่นมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยไปแล้วมากกว่า 1  หมื่นไร่ ผ่านการดำเนินโครงการ ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี  อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า พื้นที่ 6,971 ไร่ และ โครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง  ป่าชายเลน อนุรักษ์และฟื้นฟูป่ามากกว่า 1 หมื่นไร่  ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจัดหาอย่างรับผิดชอบต่อโลก  โดยร้อยละ 100 ของวัตถุดิบหลัก มาจากพื้นที่ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า อาทิ ข้าวโพด  น้ำมันปาล์ม  ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง เป็นต้น และร้อยละ 100 ของวัตถุดิบสามารถตรวจย้อนกลับถึงแหล่งที่มา  ทำให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านนายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน ทำให้ต้นไม้ในเขตป่าอนุรักษ์ทิ้งใบ  ประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัด  ทำให้อัตราการเกิดไฟป่าในพื้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันไฟป่าและเกิดฝุ่นหมอกควัน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ จัดทำแนวกันไฟรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์  แต่เนื่องจากยังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องเป่าลม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแนวกันไฟและดับไฟป่าในพื้นที่ และอำเภอใกล้เคียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดหาอุปกรณ์ ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและช่วยลดความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ และอาสาสมัคร

ขอขอบคุณซีพีเอฟ ที่สนับสนุนอุปกรณ์ในภารกิจทำแนวกันไฟและดับไฟป่า บริเวณผืนป่าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  ช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ทำภารกิจป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า  ปัญหาหมอกควัน และPM 2.5 ให้ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งนำไข่ไก่มามอบให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพิทักษ์ป่า  เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน”  นายเกรียงไกร กล่าว

Back to top button