ตลท. จับมือ “สมาคมแม่บ้านตำรวจ” ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ครั้งที่ 2

ตลท. จับมือ “สมาคมแม่บ้านตำรวจ” ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ครั้งที่ 2 ในโครงการ “Money Management & Investment” แก่ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกับสมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดอบรมครั้งที่ 2 ในโครงการ “Money Management & Investment” เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน การจัดการหนี้ และการออมให้แก่ข้าราชการตำรวจ คู่สมรส หรือบุคคลในครอบครัวของข้าราชการตำรวจจากทุกสังกัดทั่วประเทศ จำนวน 261 คน โดยมี นางณฐิกา ปิตะนีละบุตร ประธานชมรมแม่บ้านโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กรรมการบริหารสมาคม และผู้ประสานงานโครงการ Money Management & Investment พร้อมด้วย นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดงานเมื่อ 3 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าอบรมทุกคนได้ร่วมกันทำ SET FIN Quizz พิชิต Fin Gap แบบทดสอบความรู้ด้านการเงินและได้รับผลทดสอบสำหรับแต่ละบุคคล รวมทั้งคำแนะนำในการเสริมประเด็นความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลด้วย

สำหรับตลอดปี 2565 นี้ จะมีการส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินในรูปแบบการอบรมและการทำ Workshop แก่กลุ่มข้าราชการตำรวจอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้การสนับสนุนเครื่องมือและสื่อความรู้เพื่อสามารถนำไปวางแผนการเงินได้จริง หวังให้เกิดองค์ความรู้แก่บุคลากรตำรวจเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์กรที่สนใจส่งเสริมความรู้ทางการเงินดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/happymoney

Back to top button