WHA จัดกิจกรรม “สอนศิลป์ที่บ้านเกิด” มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

WHA จัดกิจกรรม “สอนศิลป์ที่บ้านเกิด” ครั้งที่ 10 ให้กับครูในจังหวัดระยอง-ชลบุรี เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ


บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA จัดกิจกรรม “สอนศิลป์ที่บ้านเกิด” ครั้งที่ 10 ณ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เป็นระยะเวลา 4 วัน โดยมีครู 26 ท่าน จากโรงเรียน 14 แห่งในจังหวัดระยองและชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะของผู้เข้าอบรม และได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านโครงการ Clean Water for Planet ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อให้ครูสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องการอนุรักษ์น้ำให้แก่นักเรียนต่อไป

โดยในปีนี้ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เข้าเยี่ยมชมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวทางตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงความเป็นมาของอ่างเก็บน้ำดอกกราย และการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ำ นอกจากนี้ คณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 5,000 ตัว เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ำ อีกด้วย

 

 

Back to top button