TMILL เข้าทำเนียบหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

TMILL เข้าทำเนียบหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกมิติ


บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากการประเมินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 851 บริษัท ของสถาบันไทยพัฒน์

นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) หรือ TMILL เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ TMILL ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์จดทะเบียนให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ.2565 นี้

ทั้งนี้ TMILL ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่อยู่ในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน (2562-2565) ตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกมิติ  และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่สามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

สำหรับหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ได้พัฒนาฐานข้อมูลความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของบริษัทจดทะเบียน โดยริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 เป็นปีแรก และดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่แปดในปีนี้

โดยการประเมินในปี พ.ศ.2565 ครอบคลุม 851 หลักทรัพย์ (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) รวมทั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยอ้างอิงจากเอกสารรายงานที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมทั้งในรายงานแห่งความยั่งยืน และข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนของหน่วยงานที่ออกหลักทรัพย์/กองทุน จากแหล่งข้อมูล 6 แหล่ง รวมจำนวนกว่า 15,760 จุดข้อมูล

Back to top button