IIG จับมือ “สจล.” พัฒนาเทคโนโลยี-บุคคลากร รองรับยุคดิจิทัล

IIG ลงนาม “สลจ.” ร่วมพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ เพิ่มศักยภาพบุคคลากรและนักศึกษา สร้างการเติบโตยุคดิจิทัล


รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ชุติไพจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมด้วย นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่องค์กรธุรกิจในประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ IIG

โดยมี นายกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซลส์ฟอร์ซ ประเทศไทย จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) อันดับหนึ่งของโลก ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ดิจิทัลและเทคโนโลยี (Digital and Technology) วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Science and Analytics) รวมถึงการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสนับสนุนให้เกิดการวิจัย การพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและทักษะด้านดิจิทัลเทคโนโลยีออกสู่ตลาดแรงงาน ด้วยการผนวกความเป็นเลิศด้านวิชาการของสจล. และความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ของ IIG

โดย IIG พร้อมที่จะสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อรองรับงานวิจัย รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของคนไทย และสามารถนำไปต่อยอดใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย

 

Back to top button