PIMO มอบทุนการศึกษา “บุตร-ธิดา” พนักงานประจำปี 65

PIMO มอบทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร-ธิดา พนักงานประจำปี 65 หวังช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย


นางนุชรัตน์  อิทธิโรจนกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานโลจิสติกส์ บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIMO มอบทุนสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนแก่บุตร-ธิดา ของพนักงานที่มีบุตรเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน

สำหรับ PIMO เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายมอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์กำลังสำหรับอุตสาหกรรม และเครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์สำหรับสระและสปา โดยแบ่งเป็นการผลิตตามคำสั่งจ้างผลิต (OEM) และการผลิตจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า Pioneer Motor ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทเอง โดยที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของพนักงานเป็นประจำทุกปี

Back to top button