“บลจ.วี” คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยม “Money & Banking Awards 2022”

“บลจ.วี” คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยม จากงาน Money & Banking Awards 2022 ตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นในการบริหารกองทุนเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (บลจ.วี) รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศบางส่วน (Fixed Income Fund) ได้แก่ กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (WE-MONEY-R) ภายใต้การบริหารจนสร้างผลงานที่โดดเด่น

โดยนายอิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วี รับมอบรางวัลจาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร จากงาน Money & Banking Awards 2022 ซึ่งจัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ณ โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมานับเป็นรางวัลที่เน้นย้ำถึงความเชี่ยวชาญของ บลจ.วี และผู้จัดการกองทุน ที่มุ่งเน้นในการบริหารกองทุนเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกองทุนเปิด WE-MONEY-R เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (ความเสี่ยงระดับ 2: เสี่ยงต่ำ) มีนโยบายลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใด นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนตลอดเวลาที่มีการลงทุนดังกล่าว (Fully Hedge)

1.ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

2.ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

3.แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้

4.สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (บลจ.วี) หรือตัวแทนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.วี

Back to top button