BGC มอบเครื่องนุ่งห่ม-ของจำเป็น “มูลนิธิมหาราช”

BGC ส่งความห่วงใยให้เยาวชนในสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช ภายใต้โครงการ Helping Hands For Thai


บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC และบริษัทในเครือมอบความช่วยเหลือเป็นเครื่องนุ่งห่มและของใช้จำเป็น ให้แก่สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลอุปการะเด็กและเยาวชนชาย อายุระหว่าง 6 -18 ปี ผ่านโครงการ Helping Hands For Thai โดยมีนางสาวประไพ คามวุฒิ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชเป็นผู้รับมอบ

 

Back to top button