WIIK คว้า 100 คะแนนเต็ม สะท้อนองค์กรคุณภาพ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยฯประเมิน WIIK เต็ม 100 คะแนน ในการจัดประชุม AGM Meeting ปี 2565 สะท้อนความเป็นองค์กรคุณภาพ


นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK เปิดเผยว่า ในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในทุกปี

ทั้งนี้ด้านการปฏิบัติงาน บริษัท ฯ มีแผนที่จะร่วมมือกับผู้ถือหุ้นใหญ่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่อประเภทใหม่ และขยายไลน์การผลิตท่อ HDPE ที่มีผู้ผลิตน้อยรายด้วยความจำกัดด้านทักษะและเทคโนโลยี ซึ่งมีความต้องการในตลาดสูง ปัจจุบันบริษัทฯมีงานที่จะทยอยส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ราว 888.76 ล้านบาท รวมถึงเตรียมเข้าประมูลในโครงการใหม่ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน และมีแผนขยายการตลาดไปยังต่างประเทศอีกด้วย

Back to top button