SINGER รับรางวัล “องค์กรต้นแบบสนับสนุนคนพิการ”

SINGER รับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” 


นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER และ นางสาวจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์ ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมรับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” ประเภท “ดีเด่น”  ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานและผู้มอบรางวัล

ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ SINGER ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชน และเชื่อมั่นในพลังของบุคลากร ซึ่งเป็นกุญแจของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและให้บริการของ SINGER ให้เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า 133 ปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังยึดมั่นในแนวปฏิบัติอย่างเท่าเทียม พร้อมด้วยการสนับสนุนให้คนพิการสามารถใช้ศักยภาพของตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นส่วนหนึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน

Back to top button