IRPC ร่วมประชุมระดับชาติ ขับเคลื่อนธุรกิจคำนึง “สิทธิมนุษยชน”

IRPC ร่วมประชุมระดับชาติ The 6th National Dialogue on Business and Human Rights ผลักดันการขับเคลื่อนธุรกิจที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดยนางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ผู้แทน IRPC และกรรมการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) กล่าวเปิดการประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 6 ภายใต้ประเด็น “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเข้าถึงกลไกการเยียวยาและการจัดการข้อร้องเรียนสำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย” จัดโดย สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม Sky View สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

สำหรับประเด็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทางด้านแรงงาน แรงงานข้ามชาติ รวมถึงกระบวนการเยียวยาและการบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ เป็นปัญหาสำคัญที่ควรได้รับการแก้ไขตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (หลักการ UNDPs) IRPC ในฐานะสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก แห่งประเทศไทย (GCNT) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนา และเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

Back to top button