SUN จับมือ “ธ.ก.ส.”  ส่งเสริม “เกษตรกร” ครบวงจร

SUN ร่วมมือ ธ.ก.ส. มุ่งส่งเสริมการเกษตรกรแบบครบวงจร ผ่านโมเดลบริหารจัดการผลผลิตแบบยั่งยืน


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ร่วมหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และเกษตรกรในเครือข่าย เพื่อวางแนวทางโครงการนำร่อง การส่งเสริมเกษตรกรแบบครบวงจร สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร พร้อมเสริมศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ต่อยอดการเชื่อมโยงสู่มาตรฐานการส่งสินค้าเกษตรแปรรูประดับสากล ณ สำนักงานไร่ตะวันหวาน (Sun Valley)

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานเพื่อแปรรูป และส่งออกมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ในปี 2565 ภาคการเกษตรต้องเผชิญกับวิกฤตต่าง ๆ ด้านภัยธรรมชาติ และภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบในหลายมิติ ทั้งปริมาณผลผลิตที่ลดลง และราคาต้นทุนปัจจัยการผลิต อาทิ ปุ๋ย สารเคมี ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อหารือแนวทางในการจัดทำโครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบครบวงจร ผ่านโมเดลบริหารจัดการผลผลิตแบบยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

ทั้งนี้ การสนับสนุนความรู้ด้านการปลูกและการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ แหล่งเงินทุนหมุนเวียน ปัจจัยในการผลิตที่มีคุณภาพ และการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถแบ่งเบาภาระต้นทุนทางการเกษตร และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างมั่นคง นำร่องเกษตรกรในพื้นที่รัศมี 50 กิโลเมตรรอบโรงงาน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในหลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ อำเภอเชียงดาว เป็นต้น

ด้าน นายเกรียงไกร ไชยกาญจน์ ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ในฐานะสถานบันการเงิน ธ.ก.ส. คำนึงถึงการฟื้นฟู พัฒนา ยกระดับสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร และเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มองว่า SUN เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีศักยภาพ ซึ่งดูแลเกษตรกรในเครือข่ายกว่า 20,000 ครอบครัว ธ.ก.ส. จึงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกับ SUN เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและสนับสนุน เชื่อมโยงเกษตรกรในเครือข่าย กระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และนำไปสู่การจัดการกลไกการพัฒนาศักยภาพชุมชนและส่งเสริมการขับเคลื่อนการเป็นเกษตรมูลค่าสูงต่อไป

Back to top button