SUN ลุยวิจัย-พัฒนา “ข้าวโพดหวาน” เพิ่มมูลค่าผลผลิต

SUN เดินหน้าลุยวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ “ข้าวโพดหวานไทย” เพิ่มมูลค่าผลผลิต ป้อนอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ สร้างประโยชน์เชิงรายได้ให้เกษตรกร


นายพัลลภ บุญถึง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคการเกษตรและอาหารแบบครบวงจรจาก “ไร่สู่ผู้บริโภค” ซึ่งให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ สร้างความมั่นคงด้านทางอาหาร (Food Security) ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2566 ได้วางแผนในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจ พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้มาตรฐานสากล ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มาช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร และการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน รวมถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (Climate change) ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเพาะปลูก ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดย ดร.ปัทมา หาญนอก นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อให้ได้สายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงและคุณภาพดี ตอบโจทย์ในเรื่องของผลผลิต ทนต่อโรค รวมไปถึงช่วยในการลดต้นทุนในด้านต่างๆ ตามความต้องการของเกษตรกร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเชิงรายได้ให้แก่เกษตรกรนำไปเลี้ยงตัวและครอบครัวได้  และได้ผลผลิตข้าวโพดหวานที่เหมาะสมสำหรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจตามแผน  เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้กับทีมงานในการไปถึงเป้าหมาย และเตรียมพร้อมพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เน้นทำตลาดส่งออก โดยขยายฐานการส่งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความมั่นคงของรายได้ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

Back to top button