“PIMO” คว้าประกาศนียบัตรรับรองต่อต้านคอรัปชัน งาน “CAC 2023”

PIMO รับรางวัลประกาศนียบัตรรับรองต่อต้านคอรัปชันในงาน CAC Certification Ceremony 2023 สะท้อนนโยบายต่อต้านการทุจริต-ตรวจสอบได้


นางนุชรัตน์  อิทธิโรจนกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานโลจิสติกส์ บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIMO ร่วมถ่ายภาพหลังรับรางวัลประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) ในงาน CAC Certification Ceremony 2023 ในหัวข้อ Success Story For Sustainability

ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนถึงนโยบายบริษัทที่ให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้พันธสัญญาการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

Back to top button