WHA คว้ารางวัล “Kincentric Best Employer Award Thailand 2023”

WHA คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นของคินเซนทริค Kincentric Best Employer Award Thailand 2023 สะท้อนความมุ่งมั่นสร้างความผูกพันระหว่างพนักงาน-องค์กรผ่านกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกมิติ


นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA เปิดเผยว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรนายจ้างดีเด่นของคินเซนทริคในปีนี้ ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั่วโลกและเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กรผ่านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลมาอย่างต่อเนื่องซึ่งครอบคลุมในทุกมิติ

โดยในด้านวัฒนธรรมองค์กรและการพัฒนาทักษะความรู้ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง และการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้กับพนักงานซึ่งสอดคล้องกับการสร้าง Human Progress ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจ WHA : We shape the future” แนวคิดที่มุ่งสร้างอนาคตอันยั่งยืนให้กับทุกคน

อีกทั้งปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทได้รับรางวัลในครั้งนี้เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงบทบาทในการสนับสนุนและให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืนไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้วยกิจกรรมภายในองค์กรและการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ

1.“WHA Innovation Journey” กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้พนักงานในองค์กร ได้เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยกระบวนการ Design Thinking เพื่อนำความคิดริเริ่มไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นโครงการทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่ช่วยพัฒนาและต่อยอดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

2.“WHA DNA” หรือสูตรลับคนพันธุ์ WHA ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในทุกระดับสามารถปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผ่านการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เอื้อให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานแบบ WHA ที่ช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

3.“Digitizing Employee Experience” คือการปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานในการรับบริการทางด้านทรัพยากรบุคคลให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์พนักงานได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ผ่านการปรับกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และการนำระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลมาช่วยสนับสนุน โดยมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงรุก เพื่อช่วยรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร และช่วยบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.“WHAppy” เกิดจากจุดเริ่มต้นที่ผู้บริหารต้องการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่พนักงานรู้สึกสนุกและมีความสุขในการทำงาน จึงเป็นการผสานกันระหว่าง WHA และ Happy โดย WHAppy จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างบรรยากาศของความสุขในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน

โดยผ่านการสื่อสารและกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก และความกล้าในการออกนอกกรอบพร้อมกับการสอดแทรกความสนุกสนานผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง (Change Strategy) ของกลุ่มบริษัทให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ นายดิสพงศ์  พรชนกนาถ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวว่าความสำเร็จที่สำคัญในการเป็น “The Best Employer” คือการสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างพนักงานและองค์กรด้วยการใส่ใจเพื่อสนับสนุนพนักงานให้เติบโตและมีความสุขในที่ทำงาน ซึ่งรางวัลนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพลังและความสุข

ทั้งนี้ทำให้พนักงานของบริษัทพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเติบโตไปด้วยกันและรางวัลนี้จะเป็นพลังกระตุ้นให้กับทีมงานทรัพยากรบุคลเพื่อช่วยกันพัฒนาศักยภาพและเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดียิ่งขึ้นให้กับพนักงานและองค์กรต่อไป

นอกจากนี้รางวัล Kincentric Best Employers ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับองค์กรมีความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์สถานที่ทำงานและมอบประสบการณ์อันโดดเด่นแตกต่าง รวมไปถึงส่งเสริมความคล่องตัวของพนักงานให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง โดยที่ WHA เน้นการสร้างให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรในระดับสูงผ่านทางกิจกรรมต่างๆ และยังคงความยืดหยุ่นคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ, การมีส่วนร่วมของผู้นำ รวมถึงการมุ่งพัฒนาความสามารถของบุคลากร ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรประสบความสำเร็จได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้น

Back to top button