UAC เดินหน้าสายต่อแนวคิด ESG ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจ “Circular Economy”

UAC เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานทดแทน สู่การเป็นผู้นำธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมสานต่อแนวคิด ESG สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข พร้อมวางรากฐานความยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว


นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) UAC เปิดเผยว่าในฐานะที่เป็นบริษัทเอกชนด้านธุรกิจพลังงานทางเลือกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นรับผิดชอบต่อสังคมมีการวางกลยุทธ์พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งรักษามาตรฐานการให้บริการควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้เกี่ยวข้องทั้งพนักงาน พาร์ทเนอร์ และชุมชน

อีกทั้งยึดหลักความยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance: ESG) ตามหลักการในการวางรากฐานความยั่งยืนและมั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งตอกย้ำถึงการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้นำธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

โดยล่าสุดบริษัทได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชมชุนในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย อาทิ การมอบหมวกกันน็อกให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น อบต.กกแรต, อบต.ไกรนอก, อบต.ไกรกลาง, อบต.ไกรใน และอบต. กง ภายใต้โครงการ “กลุ่มบริษัทยูเอซี ห่วงใย ใส่ใจ ความปลอดภัย” ประจำปี 2566 เพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่องการสวมหมวกกันน็อค ลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บ ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

Back to top button