SUN ลุยพัฒนาศักยภาพองค์กร ตามแนวทาง “TQA”

SUN เดินหน้าพัฒนาศักยภาพองค์กรตามแนวทาง “TQA” มุ่งสร้างคุณค่าและความมั่นใจให้กับคู่ค้า-พนักงาน-พันธมิตร-เกษตรกรในเครือข่าย พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น


บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” ประกาศเดินหน้ายกระดับมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพองค์กร ตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยทางบริษัทได้จัดการประชุมสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาองค์กรตามกรอบแนวทางการบริหารจัดการของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครอบคลุม 7 หมวดที่สำคัญ ได้แก่ 1) การนำองค์กร 2) กลยุทธ์ 3) ลูกค้า 4) การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) บุคลากร 6) การปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์ เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ TQA และยกระดับการดำเนินงานองค์กร สะท้อนให้เห็นว่ามีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในทุกมิติต่อไป ณ ห้องประชุมบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร SUN เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการปรับปรุงระบบการบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่อง และยึดหลักการสร้างคุณค่าและความมั่นใจให้กับ คู่ค้า พนักงาน พันธมิตร เกษตรกรในเครือข่าย และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยการรักษามาตรฐานการทำงาน พัฒนาทักษะของบุคลากรในองค์กร และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเสริมในกระบวนการทำงาน ให้สอดรับกับความท้าทายและโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ESG (Environment, Social และ Governance)

Back to top button