AIS คว้ารางวัล “ASEAN’s Top Corporate Brand 2023” มูลค่าแบรนด์สูง 9.8 พันล้านดอลลาร์

AIS คว้ารางวัล “ASEAN’s Top Corporate Brand 2023” ในฐานะองค์กรโทรคมนาคมแรกและหนึ่งเดียวในอาเซียนที่มีมูลค้าแบรนด์องค์กรสูงสุดถึง 9,830 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการคำณวนด้วยเครื่องมือวัด CBS Valuation


บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC (AIS) รับรางวัล “ASEAN’s Top Corporate Brand 2023” ในฐานะองค์กรโทรคมนาคมแรกและหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับรางวัลนี้ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ด้วยมูลค่าถึง 9,830 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการคำนวณด้วย CBS Valuation เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรเครื่องมือแรกของประเทศไทยที่จัดทำโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากขีดความสามารถในการทำธุรกิจที่มีสินค้าและบริการคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

อีกทั้งยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า และนักลงทุน ส่งผลให้แบรนด์แข็งแรงและเติบโตอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ AIS เคยได้รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands” ตั้งแต่ปี 2012 ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับต่อเนื่องมาถึง 5 ปี โดยขึ้นแท่น Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame ในปี 2016

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ADVANC เปิดเผยว่า ปรัชญาการทำงานของเอไอเอสกว่า 34 ปีที่ผ่านมา คือเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศและสร้างความสุขให้กับลูกค้า ผ่านการส่งมอบประสบการณ์สื่อสารและบริการดิจิทัลที่ดีที่สุด ทั้งยังมีเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในฐานะองค์กรไทยที่จะบริหารจัดการผลประโยชน์อย่างตอบโจทย์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม ทั้งในแง่ธรรมาภิบาล, การลงทุน, การสร้างรายได้, ผลประกอบการ รวมถึง ผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง พร้อมการใช้งบประมาณอย่างสมเหตุสมผล ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นรักษาสมดุลดังกล่าว จนได้รับความเชื่อมั่นสามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากรากฐานที่แข็งแกร่ง

อนึ่ง “CBS Valuation” จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรที่ได้รับความเชื่อถืออย่างยิ่งจากองค์กรต่างๆ เครื่องมือแรกของประเทศไทย ซึ่งออกแบบวิจัยโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล โดยผลงานนี้ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ใน ปี 2557  และได้ดำเนินการต่อเนื่องยาวนานถึง 15 ปี  ถือเป็นงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงสังคมซึ่งได้รับการให้ความสำคัญจากภาคธุรกิจสูงสุด

นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว โดยการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาคำนวณ ใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปี โดยมีสูตรการคำนวณภายใต้กรอบของ “CBS Valuation” บนฐานคิดที่ว่า CBS Valuation จะเท่ากับ มูลค่าขององค์กร: Enterprise value -(สินทรัพย์รวมทั้งหมด: Total Asset-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: Cash and Cash Equivalents-การลงทุนชั่วคราว: Temporary Investments) ซึ่งจะทำให้สามารถประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรได้ในที่สุด

“การได้รับรางวัลครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และเป็นกำลังใจในการพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง พร้อมรับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา พร้อมยืนยันว่า บุคลากรเอไอเอสทุกคนจะเดินหน้าทำงานเพื่อลูกค้า และไม่หยุดพัฒนาขีดความสามารถ พร้อมเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาประยุกต์ใช้เสมอ  เพราะนอกจากจะสร้างการเติบโตแล้ว ยังเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศด้วย โดยรางวัลดังกล่าวมิใช่เพื่อ AIS เท่านั้น แต่เป็นรางวัลในนามประเทศไทยที่ปักหมุดสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับ ASEAN  และเป็นบทพิสูจน์ถึงขีดความสามารถของภาคเอกชนไทยที่พร้อมเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนการเติบโตของประเทศต่อไป” นายสมชัย กล่าว

Back to top button