ITEL เปิดบ้านรับนิสิต “มหาวิทยาลัยนเรศวร” เยี่ยมชมกิจการ “ดาต้าเซ็นเตอร์-NMC”

ITEL เปิดบ้านต้อนรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมกิจการ ดาต้า เซ็นเตอร์ ที่มีเสถียรภาพด้านความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล และศูนย์เฝ้าระวังโครงข่าย


บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL สานต่อโครงการเพื่อสังคม “ITEL Campus Knowledge Delivery to School” เปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมกิจการศูนย์สำรองข้อมูล หรือ ดาต้า เซ็นเตอร์ ที่มีเสถียรภาพด้านความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022 และศูนย์เฝ้าระวังโครงข่าย Network Management Center (NMC) ที่มีทีมวิศวกรคอยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุเสีย พร้อมตรวจติดตามแก้ไขในกรณีที่มีเหตุเสียต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการเช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสง บริการออกแบบ ก่อสร้าง และรับเหมางานโครงการสายใยแก้วนำแสง-โครงการสื่อสัญญาณโทรคมนาคม และให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ มาอย่างยาวนาน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโต อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ ส่งเสริมคนเก่ง สร้างสรรค์คนดีมีคุณภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้พัฒนาความสามารถของตนให้เข้ากับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต

Back to top button