GGC รับการต่ออายุสมาชิก CAC ปี 2 ตอกย้ำองค์กรโปร่งใส

GGC ได้รับการต่ออายุสมาชิกครั้งที่ 2 ในฐานะบริษัทเอกชนที่ปฎิบัติงานอย่างโปร่งใส ภายใต้กรอบนโยบายต่อต้านทุจริตการคอร์รัปชัน


นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า การที่บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและพลังความร่วมมือของบุคลากรทุกคนใน GGC ภายใต้กรอบนโยบายต่อต้านทุจริตการคอร์รัปชัน ในฐานะบริษัทเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการนำนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

GGC ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งแรกในปี 2561 และครั้งนี้เป็นการต่ออายุครั้งที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร โดยบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรการกำกับดูแล เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งมีเอกสารหลักฐานอ้างอิงครบถ้วนตามที่ CAC กำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการรายงานให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ” นายกฤษฎา กล่าว

Back to top button