ตลท.ผนึก “รัฐ-เอกชน” จัดงาน SET Sustainability Forum ครั้งที่ 2 ยกระดับธุรกิจสู่ Net Zero

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับภาครัฐ-เอกชนจัดงานสัมมนา “SET Sustainability Forum” ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Scaling up Synergies and Solutions for Net-Zero” แลกเปลี่ยนมุมมองพัฒนาภาคธุรกิจไทยสู่ Net Zero 


ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย SET ESG Academy ได้จัดงานสัมมนา SET Sustainability Forum ครั้งที่ 2 ของปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “Scaling up Synergies and Solutions for Net-Zero” ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 พร้อมนำภาครัฐ ภาคธุรกิจและตลาดทุนทั้งไทยต่างประเทศ เสนอมุมมองและแนวทางการมีส่วนร่วมพัฒนาภาคธุรกิจไทยตลอดทั้ง Supply Chain ให้เติบโตแข็งแกร่งรับมือความไม่แน่นอน พร้อมกับขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างเป็นรูปธรรม หวังยกระดับคุณภาพข้อมูล ESG ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนผลักดันศักยภาพของภาคธุรกิจไทยให้ทัดเทียมสากลและยืนหยัดในเวทีโลกอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ในยุคแห่งความไม่แน่นอน องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคง คือ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกมิติเหมาะกับองค์กรและเท่าทันปัจจุบัน (Greater Governance) เพื่อยืนหยัดท่ามกลางความผันผวนรอบด้านและความสามารถในการรับมือความไม่แน่นอน (Resilience) รวมไปถึงเตรียมความพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ในอนาคต

ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาคส่วนต่างๆ ได้ผนึกพลังเตรียมความพร้อมให้ภาคธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านเพื่อรับมือความเสี่ยงจากภาวะโลกเดือด รวมถึงยกระดับคุณภาพของข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูล ESG เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของข้อมูล สร้างความน่าเชื่อถือกับธุรกิจและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทย ตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนทั่วโลกในระยะยาวสอดรับการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำลังจะก้าวสู่ปีที่ 50 มุ่งสร้างอนาคต เพื่อโอกาสของทุกคน

โดยงานสัมมนา SET Sustainability Forum เริ่มต้นด้วยมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) นายเจมส์ กราเบิร์ต Director – Mitigation Division กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และผู้เชี่ยวชาญกลไกตลาดระหว่างประเทศตามความตกลงปารีส (Article 6 of the Paris Agreement)

ขณะที่ นายเย็นส์ แรดชินสกี จากศูนย์ความร่วมมือ UNFCCC/IGES Asia Pacific ได้ร่วมให้มุมมองถึงวิกฤตการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์สากล (Science-based) อย่างกลไกตลาดทุนและคาร์บอนเครดิตที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเนื้อหาการเสวนาที่มุ่งเน้นแนวทางของทั้งภาครัฐ หน่วยงานกำกับตลาดทุน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนเอกชนไทยให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางสากลสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เรื่องการสนับสนุนธุรกิจให้เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจผ่าน Sustainability Initiatives ต่างๆ และการเอากลไกหรือเครื่องมือทางการเงินเช่นการระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้กลุ่มความยั่งยืนมาใช้เพื่อปรับตัวรับโอกาสทางธุรกิจ และเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืนพร้อมสู้วิกฤติและความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดงาน SET Sustainability Forum ปีละ 2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ ESG Trends ที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจลงทุนและ ESG in Practices แลกเปลี่ยนมุมมอง รวมถึงแนวปฏิบัตินำไปสู่การปฏิบัติจริงในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถรับฟังสัมมนา SET Sustainability Forum หัวข้อ “Scaling up Synergies and Solutions for Net-Zero” ย้อนหลัง ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook & YouTube : SET Thailand

Back to top button