อย่างงี้ก็มีด้วย EE กู้เงินผู้ถือหุ้นใหญ่ใช้ชำระค่าหุ้นกว่า 100 ล้าน


บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (17 ส.ค.) อนุมัติการขายหุ้นทั้งหมด 100% ในบริษัท บุญเอนก จำกัด ซึ่งทำธุรกิจเกษตรกรรมปลูกมันสำปะหลัง และพืชพลังงานอื่น ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวโยง ในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิ.ย.59 ซึ่งเท่ากับ 514.59 ล้านบาท ภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้ และอนุมัติการกู้ยืมเงินจากนายศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 132 ล้านบาท

โดยจะนำเงินทั้งสองส่วนมาชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) ซึ่งทำธุรกิจผลิตไฟฟ้า ในงวดที่ 2 มูลค่ารวม 646.25 ล้านบาท เพื่อเข้าถือหุ้นอีก 15% ภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้

สำหรับเงินกู้ยืมจากนายศิริธัช นั้นจะไม่มีดอกเบี้ย และครบกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี และในกรณีที่โรงไฟฟ้าของ SSUT เริ่มต้นขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ถือว่าครบกำหนดชำระเงินทันที โดยแหล่งเงินในการชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว อาจจะมาจากเงินสดจากการดำเนินงาน หรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือการเพิ่มทุน หรือแหล่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ขณะที่การขายหุ้นของบุญเอนก ซึ่งมีผลประกอบการขาดทุน แต่มีทรัพย์สินหลักเป็นที่ดิน ซึ่งการกำหนดราคาขายดังกล่าวจะทำให้บริษัทไม่ขาดทุนในการขายหุ้นครั้งนี้ และยังสามารถนำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินไปใช้เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนการลงทุนในโครงการอื่นที่สร้างกำไรให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง เมื่อปี 57 EE ได้เข้าซื้อหุ้น 40% ใน SSUT  ซึ่งประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและไอน้ำในโครงการโรงไฟฟ้าบางปูโคเจนเนอเรชั่น  ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 240 เมกะวัตต์ ซึ่งแบ่งการชำระเป็น 2 งวด โดยงวดแรกชำระสำหรับการซื้อหุ้น 25% และงวดที่ 2 ชำระสำหรับการซื้อหุ้นอีก 15%

Back to top button