EIC แจงบิ๊กล็อต 100 ล้านหุ้น ยังไม่รู้เป็นของใคร

EIC แจงบิ๊กล็อต 100 ล้านหุ้น ยังไม่รู้เป็นของใคร


บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC ระบุว่า บริษัทได้รับทราบว่ามีการทำรายการซื้อขายหุ้นสามัญของ EIC โดยเป็นการซื้อขายแบบ Big Lot ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.28 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าทำรายการดังกล่าว หากบริษัทฯ มีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีบดำเนินการแจ้งตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว ในขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างและนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ ที่มีนัยสำคัญ

Back to top button