AQUA ประกาศแจกปันผล พร้อมออกหุ้นกู้ 2 พันลบ. หวังระดมทุนใช้ขยายธุรกิจ


AQUA ประกาศแจกปันผล 0.01 บ./หุ้น กำหนดจ่าย 24 พ.ค.นี้ พร้อมออกหุ้นกู้วงเงิน 2 พันลบ. ระดมทุนใช้ในการประกอบธุรกิจ-เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,739,311 บาท จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท จากหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น 4,506,961,300 หุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 45,069,613 บาท

โดยกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล กำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

นอกจากนี้ยังอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน) หรือเทียบเท่า เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ การลงทุน และเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในบริษัทฯ ซึ่งชนิดของหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะนั้น และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียว หรือแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด หรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป หรือผู้ลงทุนในวงจำกัด หรือผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเซี่ยงไฮ้ ชั้น 2 โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ดังที่กล่าวมา  โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 (Record date) และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2560

Back to top button