CIG เพิ่มทุน 216.19 ล้านหุ้น รองรับวอร์แรนต์ให้ฟรีผถห.เดิม


บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CIG ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 4 มี.ค.60 มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) ของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) จำนวนไม่เกิน 216,195,708 หน่วย จัดสรรให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วย โดยมีอายุประมาณ 1 ปี 8 เดือน 14 วัน มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 2 บาท

พร้อมกันนี้บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงสภาพวอร์แรนต์ดังกล่าว แต่ก่อนจะเพิ่มทุนจะทำการลดทุนจดทะเบียนเนื่องจาก CIG-W5 ที่หมดอายุ เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 216,195,708 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพวอร์แรนต์

Back to top button