JMART ออกหุ้นกู้ 400 ลบ. ขายรายใหญ่ 18-20 เม.ย.นี้

JMART ออกหุ้นกู้ 400 ลบ. อายุ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี ขายรายใหญ่ 18-20 เม.ย.นี้ หวังระดมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจ-ชำระหนี้ระยะสั้นบางส่วน


บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART ระบุว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 มูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเปิดขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 18-20 เม.ย.นี้ มีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ชำระหนี้ระยะสั้นบางส่วน ได้แก่ หนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้น และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน

อนึ่ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที “BBB” แนวโน้มคงที่ เมื่อวันที่ 18 มี.ค.59

Back to top button