PTTEP ฟุ้งได้รับการยอมรับระดับสูงสุดของการปฏิบัติตามข้อตกลงโลก


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ระบุว่า บริษัทได้รับการตอบรับจาก United Nations Global Compact (UNGC) ในการปฎิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุด (Advanced Level) ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ โดยปัจจุบันมีองค์กรในประเทศไทยแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม UNGC ทั้งสิ้นจำนวน 33 องค์กร และมีเพียง 4 องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็น Advanced Level

โดยความสำเร็จในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจในการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ปตท.สผ. UNGC หรือ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ริเริ่มขึ้นในปี 2542 เพื่อส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมทำข้อตกลงว่าจะนำหลักสากล 10 ประการ ที่เกี่ยวข้องกับ 4 เรื่อง ได้แก่ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) แรงงาน (Labour) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ  ซึ่ง ปตท.สผ. ได้เข้าร่วมทำข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการของ UNGC ตั้งแต่ปี 2554 ในระดับ Active Level

Back to top button