T เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น”มีผลวันนี้

T เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "บมจ.ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น" จากเดิม "บมจ.ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม" มีผลแล้ววันนี้ (24 พ.ค.)


บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ T ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)” เปลี่ยนเป็น “บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)”
  2. การเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัท ดังรูปภาพประกอบ

3. การเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

4. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 และแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, 2 และ ข้อ 44 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 และแก้ไขข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ 1, 2 และ ข้อ 44 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทยังคงเป็น “T” คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

Back to top button