CCN แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัท-ชื่อย่อใหม่ มีผล 25 ก.ค.นี้

CCN แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)”-ชื่อย่อใหม่เป็น “SKY” มีผล 25 ก.ค.นี้


บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) หรือ CCN ระบุว่า บริษัทเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทภาษาไทยใหม่เป็น “บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)” เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษใหม่เป็น “SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED” และเปลี่ยนชื่อย่อบริษัทใหม่เป็น “SKY” และ “SKY-W1” โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 60

Back to top button