BLAND ปิดจ๊อบซื้อหุ้นคืนรอบ 3 ควักเงิน 2.33 พันลบ. คว้า 1.22 พันล้านหุ้น

BLAND ปิดจ๊อบซื้อหุ้นคืนรอบ 3 ควักเงิน 2.33 พันลบ. คว้า 1.22 พันล้านหุ้น


บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BLAND แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2561 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ครั้งที่ 3 เพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 3,719 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 1,859,621,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2561 ซึ่งเป็นวันที่เสร็จสิ้นการซื้อหุ้นคืน จำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อหุ้นในโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่ 3 นี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,222,168,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,328.24 ล้านบาท

Back to top button