EEC เคาะผลผู้ชนะประมูลสนามบิน ”อู่ตะเภา-เมืองการบินภาคตอ.” เม.ย.นี้

EEC เคาะผลผู้ชนะประมูลสนามบิน ”อู่ตะเภา-เมืองการบินภาคตอ.” เม.ย.นี้


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สำนักงาน EEC) เปิดเผยว่า การเปิดรับซองยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เมื่อวานนี้ (21 มี.ค.) สรุปว่ากลุ่มบริษัทเข้ายื่นข้อเสนอ จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส (BBS Joint Venture), กลุ่ม Grand Consortium และกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร

ทั้งนี้ กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส (BBS Joint Venture) ประกอบด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA, บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC

กลุ่ม Grand Consortium ประกอบด้วย บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือ PF, บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CNT และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ในกลุ่ม บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV

กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ประกอบด้วย บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด บริษัท Orient Success International Limited บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK และบริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM

ทั้งนี้ ข้อเสนอที่เอกชนแต่ละกลุ่มนำมายื่นนั้น มีทั้งหมด 4 ซอง ประกอบไปด้วย ซองที่ 1 คุณสมบัติทั่วไป ซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิค ซองที่ 3 ข้อเสนอด้านราคา และซองที่ 4 ข้อเสนออื่น ๆ และคาดว่าผลการประเมินข้อเสนอทุกซองของเอกชนจะเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนนี้ และคาดว่าจะเซ็นสัญญาได้ในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายนนี้

สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มีมูลค่าลงทุนกว่า 200,000 ล้านบาท มีกองทัพเรือ เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยโครงการรเปิดขายเอกสารการคัดเลือกเอกชนเมื่อวันที่ 16-29 พฤศจิกายน 2561 มีเอกชนจากประเทศไทยและต่างประเทศให้ความสนใจเข้าซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชนของโครงการฯจำนวนทั้งสิ้น 42 ราย

โดยเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการก่อสร้างและพัฒนาอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 ศูนย์การขนส่งภาคพื้นดิน (Ground Transportation Center) ศูนย์ธุรกิจการค้า (Commercial Gateway) ศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ (Cargo Complex) และเขตประกอบการค้าเสรี (Cargo Village) และเขตธุรกิจเกี่ยวเนื่องรวมทั้งรับผิดชอบการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ประมาณ 6,500 ไร่ภายในโครงการฯ มีระยะเวลาการร่วมลงทุน 50 ปี

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติ และรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ภายในพื้นที่ EEC ให้เป็นเมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern Airport City) ของประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ในระดับภูมิภาค

Back to top button