บอร์ด MCOT ยื่นหลังสือลาออก 3 ราย เร่งสรรหา-แต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทน


บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT เปิดเผยข้อมูลผ่านสารสนเทศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า กรรมการบริษัทมีหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่ต้องปฏิบัติ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563
  2. ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563
  3. นายมนตรี แสงหิรัญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป

 

Back to top button