DCORP เปลี่ยนชื่อใหม่ “ดีวี8” พร้อมเคาะชื่อย่อ “DV8” มีผลทันที

DCORP เปลี่ยนชื่อใหม่ “ดีวี8” พร้อมเคาะชื่อย่อ “DV8” มีผลทันที


บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.63 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 1 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ DV8 PUBLIC COMPANY LIMITED อีกทั้งเปลี่ยนชื่อย่อเป็น DV8 และเปลี่ยนตราประทับบริษัทเป็น

โดยขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมทั้งการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563

Back to top button