AIT รายได้พุ่ง! หนุนกำไรไตรมาส 3 โตกระฉูด 58% แตะ 137 ลบ.


บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกปี 2563 มีกำไรสุทธิดังนี้

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเติบโต เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีรายได้จากการส่งมอบโครงการที่เพิ่มขึ้นมาก จึงทำให้สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายคงที่ได้มาก จึงทำให้การเปลี่ยนแปลงกำไรสำหรับงวดของไตรมาสที่ 3 ปี 2563 นั้น สูงกว่าการเปลี่ยนแปลงของรายได้มากด้วยเช่นเดียวกัน

โดยบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากรายได้ของ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 รัฐบาลได้เริ่มมาตรการผ่อนคลายการป้องกันการ แพร่ของโรค COVID–19 ทำให้สามารถดำเนินการโครงการได้มากขึ้น ประกอบกับการครบกำหนดส่งมอบงวดงานโครงการขนาด ใหญ่หลายโครงการในไตรมาสนี้

เช่น โครงการซื้อและติดตั้งระบบ Cloud ของ กสท.โทรคมนาคม การจำหน่ายอุปกรณ์ Router และ Switch แก่บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ โครงการจ้างพัฒนาระบบการจำหน่ายตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่ง (D–Ticket) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น

อีกทั้ง ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีงานโครงการหลายงานได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID–19 ซึ่งทำให้ลูกค้าหลายรายต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานส่งผลต่อการท างานและส่งมอบงาน โครงการของบริษัทฯ ที่ทำให้งานล่าช้ากว่าปกติ

Back to top button